Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

W Domu rekolekcyjnym w Czernej odbyło się czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

Uczestnicy Szkoły duchowości dla młodych w ramach spotkania „Walka o pokój w pięciu odcinkach” (cz. III – Zapach Boga) trwali na modlitwie. Czuwanie rozpoczęło się śpiewem Akatystu do Ducha Świętego, następnie trwało Oczekiwanie z Maryją…, które było kontynuowane przez całą noc przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Całość koordynowali i wraz z młodzieżą trwali, na modlitwie z Maryją, prowadzący rekolekcje: o. Jakub Przybylski OCD, s. Marisława Proszko CSCIJ i s. Terezitta Górka OCD.

Oprócz lektury duchowej (Pismo Święte i Dzieła św. Teresy od Jezusa) rekolekcyjnym rozważaniom towarzyszyła św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mariam Baourdy) szczególna apostołka Ducha  Świętego. Pewnego razu P. Jezus powiedział do niej: „Ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i znajdzie Mnie, a znajdzie Mnie przez Ducha Świętego”. Czuwajcie, a znajdziecie…

This slideshow requires JavaScript.

Zobacz więcej zdjęć

 

OCZEKIWANIE Z MARYJĄ – MARYJO, SPÓJRZ NA MNIE!

 Pan zaś jest Duchem, a gdzie Duch Pański ? tam wolność. My wszyscy [?] wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle; za spra­wą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejąc, upodobniamy się do Jego obrazu (2 Kor 3, 17?18).

Jezus patrzył na każdego z miłością. Gdy tylko spotkał osobę z otwartym sercem, Jego spojrze­nie do głębi ją przemieniało, potrafiło przywrócić godność, pojednać z Ojcem. Darem tego samego spojrzenia Duch Święty obdarzył Maryję, Matkę łaski Bożej. Nasze życie przebiega w ?blasku spojrzenia? Miłości Miłosiernej, wystarczy drobny akt wiary, poru­szenie serca, aby łaska mogła nas dotknąć i ule­czyć. Dlatego skieruj swe oczy na Maryję, szukaj Jej oblicza i spojrzenia, a tam odnajdziesz Boga i najgłębszą prawdę o sobie. Poprzez oczy Maryi ?promieniuje? Duch Święty. Wpatrując się w Nią, poddajesz się działaniu Ducha Świętego, który uzdrawia, oczyszcza, przywraca czystość serca i obdarza pięknem? Tak bardzo potrzebujemy tego spojrzenia?

Dusza, która zbytnio zajmuje się sobą, traci Boga z oczu, pozostaje w sobie, zamiast iść do Boga ? przypomina Ci Mariam. Nie kontempluj siebie, nie użalaj się nad sobą, nie traktuj siebie zbyt poważnie! Wpatruj się w Boga, kontempluj Jego miłość, wierność oraz obietnice!

Z pism św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

„Przyjdź, Duchu Święty! Twoje spojrzenie mnie uzdrawia i wszystko będzie należało do Ciebie. Twoje spojrzenie to życie, to urzekające piękno! Weź moje serce, moją duszę: stań się z nim jedno, aby przedstawić je Ojcu przedwiecznemu. Bez Ciebie jestem naga? Przyjdź i odziej mnie. Jestem brudna? Przyjdź i umyj mnie!

Tu na ziemi bądźcie pokorne, malutkie. Szczęśliwa dusza, która zawsze stara się być niczym i wszędzie być ostatnią! W niebie będzie pierwsza. Jeśli czasem popełnicie grzechy, nie zniechęcajcie się; upokorzcie się, wyznajcie swoją słabość, swoją nędzę; zawsze uciekajcie się do Boga. Patrzcie na Niego zawsze, kochajcie Go, myślcie o Nim”.

MARYJO, Z JEZUSEM BŁOGOSŁAW MNIE?

Maryja błogosławiąc swoje dzieci, wypełnia swoją rolę Matki. Przez swoją modlitwę staje się Służebnicą Bożego błogosławieństwa. Św. Miriam doświadczyła, że ta modlitwa Maryi wprowadza nas w tajemnicę wstawiennictwa świętych. Całkowicie oświeceni przez Ducha Świętego, towarzyszą nam oni swoją modlitwą, aby rozlało się na nas błogosławieństwo Boże. Przyzywajmy teraz z wiarą ich wstawiennictwa…

Bez Ducha Świętego będziemy czcić bożków na nasz obraz i podobieństwo. Św. Mariam mówiła: „Pan nie robi wam wyrzutów o to, że zgrzeszyliście, ale o to, że nie upokorzyli­ście się, oraz: Bóg czyni swe mieszkanie w sercu prostym i pokornym. Proś Ducha Świętego  o pokorę, o życie w prawdzie. Niech Jego łaska oczyszcza Twe ser­ce, motywacje i pragnienia oraz uwalnia Cię od wszelkiego fałszu i iluzji. Proś Ducha Świętego, aby był Twoją mocą i światłem w czasie pokus i ataków złego ducha”.

Miłość jest tkana jak ?płaszcz, który wszyst­ko przykrywa?. W tradycji biblijnej płaszcz jest szeroką sztuką tkaniny, która owija całe ciało, ubraniem chroniącym przed gorącem i zim­nem. Może on również symbolizować władzę duchową lub doczesną jakiejś osoby. Pomyślmy o Eliaszu rzucającym płaszcz swojemu ucznio­wi, Elizeuszowi, podczas swojego porwania do nieba (2 Kri 2, 1?14). Elizeusz zostaje spadkobier­cą misji proroka i otrzymuje podwójną część jego ducha, kontemplacji i działania w służbie Pana. Pomyślmy również o kobiecie cierpiącej na krwotok, która dotyka frędzla płaszcza Jezu­sa (Łk 8, 43?48) lub jeszcze o purpurowym płasz­czu, którym Chrystus został odziany podczas swojej Męki (J 19, 5).

Dla św. Miriam życie w cieniu Ducha Święte­go konkretyzuje się poprzez ten tak wymow­ny obraz Karmelu: nosić biały płaszcz to oddać się pod opiekę Ducha, który rozpalił Eliasza i Elizeusza i który osłonił Maryję swoim cie­niem. To wyrażenie: ?płaszcz, który wszystko okrywa?, wyraża podwójny aspekt kontemplacji i działania.

Ten płaszcz jest powoli tkany dzięki wię­zi z Bogiem przez modlitwę i sakramenty. Jest dziełem Boga i odpowiedzią wierzącego na Jego miłość. Ta odpowiedź przejawia się w dwóch po­łączonych kierunkach: ku Bogu i ku braciom.

Maryjo, okryj nas swym płaszczem  – zachowaj nas od wszelkiego zła, od wszelkiego  złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa. Strzeż w naszych sercach miłość, którą nieustannie tchnie w nas Duch Święty ?.

Posted in Aktualności and tagged .